TRAFİK İLE İLGİLİ KURULLAR

KURULUŞLAR VE KOMİSYONLAR

 

·        Karayolu güvenliği yüksek kurulu : Kurul yılda iki defa olağan ,Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü gündemle toplanır.

·        Karayolu trafik güvenliği kurulu : Kurul emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanının başkanlığında  ayda bir toplanır.zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağırılabilir.

Görevleri ve yetkileri :

-         Trafikle ilgili kuruluşlarda koordineyi sağlamak öneride bulunmak,

-         Trafik kazalarının azaltılabilmesi için önerilerde bulunmak,

-         Karayolunun güvenliği için plan hazırlamak, kendi görev alanına giren konuların yasal düzenlemesi ve uygulamalarda görülen aksaklıkları tespit etmek,

 

·        İçişleri Bakanlığı emniyet genel müdürlüğü : Trafik ile ilgili kuruluşların çalışma şartları ,personel, görev, yetki ve sorumlulukları emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanlığı  merkez  ve taşra trafik kuruluşları Görev ve çalışma yönetmeliğinde şu şekilde bildirilmiştir.

Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek, olay yerinde önlem almak, yoldan yararlananların trafik eğitimini yaptırmak,  araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, trafik suçu işleyenlere suç ve ceza tutanağı düzenlemek, suç işleyenlerin araç plakalarını  trafik zabıtasına bildirmek, trafik düzensizliği yapanları uyarmak, sürücülerin belgelerini vermek, sigorta şirketlerine araçlarla ilgili olarak taleplerinde bilgi vermek, trafik kontrol ve denetimlerini yapmak ve trafik akışını sağlamaktır.

·        Karayolları genel müdürlüğü :

-         Karayollarındaki tüm işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek, işaretleme ve düzenlemeleri yapmak .

-         Hız sınırlarını belirlemek,

-         Araçların ağırlık kontrollerini yapmak,

-         Araçların teknik muayenelerini yapmak yaptırmak,

-         Karayoluna ait işaret levhalarına, tesis ve yapılarına zarar  verenleri, yükleme kurallarına aykırı davrananlara suç ve ceza tutanağı düzenlemek ve en yakın trafik kuruluşuna  teslim etmek .

-         Sorumlu olduğu karayolunda trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma  ve benzeri çalışmaları yapmak ve yaptırmaktır.

·        TC.Milli Eğitim Bakanlığı : Özel sürücü kursları açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek. Motorlu araç sürücüleri yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak. Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak, ilköğretim ve orta öğretim okullarında ders programlarına eğitim amaçlı zorunlu , uygulamalı trafik ve ilkyardım dersleri koymak , Çocuklar için trafik eğitim parklarını açma , yapma, eğitim ve çalışma  esaslarını belirlemek,

·        TC.Sağlık Bakanlığı : Trafik kazarlı ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak  uygulamak, karayolları üzerinde ilkyardım istasyonları kurmak personel, araç ve gereci  sağlamak. İllerde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ve yeteri kadar ambulans bulundurmak .Araçlarda  bulundurulacak ilkyardım çantalarının içeriğini belirlemek. Trafik kazalarında ilkyardım uygulamalarına ait gerekli olan halk eğitimini yapmaktır.

 

·        TC.Ulaştırma Bakanlığı :  Karayolu ile uluslararası  ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin ikili  veya çok taraflı antlaşma hükümleri saklı kalmak üzere gerekli olan yasal ve idari düzenlemeleri yapmak , tedbirler almak ve karayolları trafik kanunu ile kanuna göre çıkartılan yönetmelikler açısından karayolu taşımasına  ait koordinasyonu sağlamaktır.

·        TC. Tarım Bakanlığı : Trafik düzeni ve güvenliği açısından  gerekli düzenleme ve işaretlemeleri  yaparak  tedbir almak ve aldırmak, yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki ; kavşak, durak yeri , yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve onaylamak, yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında yapılacak yapı, tesis, işyeri vb. Yerlerin karayolu ile bağlantısını sağlayacak olan geçiş yolları yönünden izin vermek.

·        TC.Çevre ve Orman Bakanlığı : Ana orman  yollarıyla gerekli görülen diğer orman yollarında trafik düzeni ve güvenliği açısından işaretlemeler yapmak gerekli önlemleri almak ve aldırmak ,trafik kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları içine trafikle ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

·        Belediyelerin Trafikle ilgili Görev ve Yetkileri: Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında yolun yapısını ,trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, trafiği düzenleme amacıyla trafik işaret levhaları ,ışıklı ve sesli işaret levhaları , yer işaretlemeleri temin ve tesis etmek ve devamlılığını ve işlerliğini  sağlamak, açık ve kapalı park yerleri (otopark) ile alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak ve işletilmesine izin vermek, yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik akışını kolaylaştırmak için trafik akım programları ile toplu taşıma araçlarının kalkışları ile ilgili zaman tarifeli programlar yapmak, il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak için çocuk trafik eğitim parkları yapmak  ve yapılmasına izin vermek , taşıt yollarında  yayaların ve araçların hareketini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren , motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak , trafik için

tehlike oluşturan ancak kaldırılması  mümkün olmayan   engellerin  gece veya gündüz kolayca görülebilecek şekilde işaretlemektir.

 

·        İl ve İlçe Trafik Komisyonları Görev ve Yetkileri : İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre , trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde , illerde vali veya yardımcısının başkanlığında ,Emniyet, Jandarma ,Belediye, Milli Eğitim ,Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri, valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite ,oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan “il trafik komisyonu” ilçelerde de Kaymakamın başkanlığında aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerin katıldığı “İlçe Trafik Komisyonu” kurulur.

 

GÖREVLERİ :

İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik  düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ,

Trafiğin düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları  çözümlemek,

Ülkenin tümünü ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmek.

Karayolu  taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere  trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içerisinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekli ve şartları ,çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,

Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olması için  boş alan ,arazi  ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve sahiplerine yada üçüncü kişilere  işletilmesi için izin vermek,

İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayıyla yürürlüğe girer .İlçe trafik komisyonu kararları  İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İl ve İlçe trafik komisyonlarında alınan kararlara bütün resmi ve özel kuruluşlar uymak zorundadır.